Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Jeżeli jeszcze nie posiadasz swojego użytkownika, zarejestruj się aby uzyskać dostęp do szkolenia.
Zarejestruj się

Pogoda na dziś, jutro, następny tydzień?

Więcej na stronach Onet.pl
MyNetwork Polska, e-learning, szkolenia, kursy, elearning, custom content
LMS, realizacja szkolenia
i technologie e-learning.
Custom content development

Pomysł i konsulting
  Strona startowa Mapa radarów
  Regulamin  
 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez eSynergia sp. z o.o. 31-223 Kraków ul. Pachońskiego 9.

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną eSynergia sp. z o.o. 31-223 Kraków ul. Pachońskiego 9 (dalej zwanym Organizatorem) z wykorzystaniem stron internetowych należących do Organizatora.

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 2

Organizator świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:

a) udostępnia szkolenie e-learning "Bądź bezpieczny na drodze",
b) prowadzi korespondencję mailową z uczestnikami.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Organizatorowi lub podmiotom, z którymi Organizator zawarł stosowne umowy.


§ 3

Z Usługi może korzystać każda osoba odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem www.bezpiecznejdrogi.onet.pl , z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
Korzystanie z Usług, o których mowa w § 2 ust. 1, jest bezpłatne.

§ 4

Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek Netscape 6.0 lub Internet Explorer 5.5 lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu , apletów Java, oraz pluginu Flasha 7.0.
b) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 7.0 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.

Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 800x600 pixeli.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 1.


§ 5

W trakcie korzystania z Usługi, w systemie teleinformatycznym użytkownika zainstalowane zostają pliki cookies.

Warunkiem korzystania z Usługi jest umożliwienie instalacji plików cookies.


§ 6

Niedozwolonym jest korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora w celu naruszającym obowiązujące prawo.


§ 7

Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Organizatora usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres: biuro@esynergia.pl oraz potwierdzić listownie, na adres: eSynergia sp. z o.o. 31-223 Kraków ul. Pachońskiego 9.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie, w kolejności wpływania.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.


§ 8

Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

 

 
Patron honorowy
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
Patron honorowy
Patron merytoryczny
Sekcja Ruchu Drogowego
KMP w Krakowie
Patron merytoryczny
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu
Patron merytoryczny
Partner technologiczny
     

Polecamy: Szkolenia, kursy bhp